R

otterdams Steenzetbedrijf B.V.is gecertificeerd volgens de VCA-normering van Lloyds en hanteert concurrerende prijzen. Daarbij staan kwaliteit en veiligheid voorop. Het beleid van RSB is gebaseerd op de Nederlandse wetgeving en is vastgelegd in een handboek met een beleidsverklaring. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met dit beleid. Voor aanvang van de werkzaamheden vindt een werkplekinspectie plaats. Het personeel beschikt over de benodigde informatie. Overdracht van informatie vindt plaats tijdens werkbesprekingen en toolbox-meetings. Al deze vormen van informatie worden in een verslag vastgelegd. Ongevallen en incidenten worden schriftelijk gerapporteerd. Na een analyse hiervan wordt het zorgsysteem zo nodig aangepast. Er wordt verantwoordelijk omgegaan met kwaliteit, arbo en milieu. Gerapporteerde ongevallen en incidenten worden uitvoerig geanalyseerd en geëvalueerd. Bij RSB is een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris (VG) aangesteld. Het doel hiervan is het coördineren van de veiligheids- en gezondheidsaspecten binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van zaken, en het waarborgen van de inbreng van expertise daarbij. De VG-functionaris beschikt over een VCA-kwalificatie VOL-VCA (Veiligheid voor operationeel leidinggevenden-VCA), en wordt verder, waar nodig, ondersteund door een externe hogere veiligheidsdeskundige van ARBONED. Veiligheid, gezondheid, zorg voor persoonlijk welzijn en het milieu zijn van vitaal belang voor RSB. In overeenstemming met ons VGWM-beleid verbinden wij ons volledig aan de volgende gelijkwaardige doelen:
  • Het onderhouden van een VEILIGE, GEZONDE en ONGEVALSVRIJE werkomgeving voor alle personen;
  • Het vermijden van schade aan het MILIEU;
  • Veilige werkmethoden, waarbij ongelukken worden vermeden, gevaren worden voorzien en risico’s worden gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau;
  • Voldoen aan de wetten en erkenning van de best practice;
  • Continue verbetering van onze VGWM-prestaties.